deneme

Adyabatik Nedir?

Hava kütlesinin, bulunduğu yerden yükselmesi veya alçalması sırasında çevreden ısı alış veriş 1 olmaksızın sıcaklığının değişmesi. Alçalan alan hava kütlesi hava moleküllerinin sıkışması ile ısınır, yükselen hava kütlesi moleküllerin genişlemesi ile soğur. Isı alıp verme olmadan beliren ısınma, ya da soğuma. Bir gaz birdenbire sıkıştırsa, ya da genişletilirse, çevresi ile ısı alış verişine vakit kalmadan ısınır, ya da soğur Böylece adyabatik degişme olmuş bulunur. Bu gaz, sıkışırken ısınır, genişlerken soğur. 2015 Coğrafya Öğretmenlik Alan Bilgisi Sorusu

Coğrafyanın Diğer Bilimlerle İlişkisi Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?

COĞRAFYANIN DİĞER BİLİMLERLE İLİŞKİSİ Coğrafya doğal ortamı, doğal ortam ile insan arasındaki etkileşimleri incelerken birçok bilimden de faydalanır. Şimdi bunlardan bazılarını görelim Fizik: Yerçekimi, merkezkaç kuvveti, hareket, güç, enerji gibi konularda, Kimya: Su, çözünme, çökelme, karstik şekillerin oluşumu gibi konularda, Biyoloji: Bitkilerin yaş halkalarından iklim şartlarına ulaşma, hayvan ve bitki dağılışı gibi konularda, Matematik: Dünya’nın şekli, boyutları, yerel saatler, haritalarda uzunluk, alan, eğim bulma, sıcaklık hesaplama gibi konularda, Tarih: Geçmiş dönemlere ait coğrafi olayların ortaya çıkarılmasında, Astronomi: Dünya’nın geçmişi, güneş sistemi, ay, güneş tutulması, ay tutulması gibi konularda, Jeoloji: Yer kabuğunun yapısı ve oluşumu gibi konularda, Meteoroloji: Atmosfer olaylarının incelenmesinde,...

Coğrafyanın Gelişimi ve Katkı Sağlayan Bilim İnsanları

EVLİYA ÇELEBİ:(1611 – 1682) Evliya Çelebi, 1611 – 1682 yılları arasında yaşamış ünlü bir seyyahtır. Evliya Çelebi, Seyahatname adlı eserinde gezip gördüğü yerlerin sosyal ve ekonomik durumunu, ilgi çekici özellikleriyle dile getirmiştir. Kent yaşamı ve ülke ekonomisine katkı sağlayan unsurlar ayrıntılı biçimde anlatılmıştır. Seyahatname insanlarla ilgili bilgiler yanında, yörenin evlerinden, cami, mescid, çeşme, han, saray, konak, hamam, kilise, manastır, kule, kale, sur, yol, havra gibi değişik yapılarından da söz eder. Bunların yapılış yıllarını, onarımlarını, yapanı, yaptıranı, onaranı anlatır. Yapının çevresinden, çevrenin havasından, suyundan söz eder. Seyahatname değişik yöre insanlarının yaşama biçimlerini, davranışlarını, tarımla ilgili çalışmalarını, ayrıntılarıyla anlatmaktadır. Gezilen yörenin yönetiminden,...

Coğrafya Bilimi ve Felsefesi

COĞRAFYA BİLİMİ VE FELSEFESİ 1.ESKİ ÇAĞ’DA COĞRAFYA: Bu çağda coğrafya, basit birtakım harita çizim denemeleri ile başlamıştır. Bu denemeler, Dünya’nın hayal edilmeye çalışılan biçiminin, kaba çizgilerle çizimi şeklinde ifade edilmesine yönelik girişimlerdir. Bu tür basit coğrafî düşüncelerin oluşmaya başladığı ilk kültürel bölgelerin, aynı zamanda da en eski yerleşme bölgelerinden olan, Eski Mısır ve Mezopotamya kültürel bölgeleri olarak kabul edilir. Bu bölgeler, Nil ve Fırat-Dicle gibi akarsuların sağladığı yaşama kolaylıkları nedeniyle, Dünya’nın yerleşmeye uygun en eski yerleşme bölgeleri dir. Bu nedenle de, söz konusu bölgelerdeki kültürel gelişmeler, daha erken başlamıştır. Bu eski kültürel bölgelere, bütün Eski Çağ Akdeniz havzası kıyı yerleşme...

Tarım

Tarım

TARIM İnsanların  toprağı işleyerek ekme ve dikme yoluyla ondan ürün elde etmesi faaliyetine  tarım denir. Türkiye Topraklarından Yaralanma Oranları Topraklarımızdan faydalanma oranı daha çok iklim ve yer şekilleri özelliklerine bağlıdır. Ülkemizde yüksek dağlık kesimler geniş alan kaplar. Dik yamaçlar çoktur. Buralarda topraktan faydalanma çok kısıtlıdır. Buna göre ülkemiz arazisinin  % 36 ‘sı ekili-dikili alan, % 32’si çayır ve otlak,  % 26 ‘sı orman ve % 6’sı diğer alanlar (yerleşim birimleri , tarıma elverişsiz çıplak kayalıklar gibi) dır. Not: Tarımdaki makinalaşmanın etkisiyle çayır ve otlakların alanı   daralırken, tarım alanlarımız genişlemektedir. Bölge Yüzölçümüne Göre Ekili Dikili Alanların Oranları Marmara Bölgesi: %30 İç Anadolu...

12.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama 2015

Ad Soyad:                                                                                                                                 Puan: Sınıf No:                                                              ...

2050 yılında Türkiye

Ateşten Doğan Yaşam

Mevsimlerin Oluşumu

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi Türkiye’nin Jeopolitiği Bir ülkenin uluslararası alanda yürüttüğü siyaset ile coğ­rafi özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilime jeopo­litik denir. Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Hakkında Bilgi, Türkiyenin jeopolitik konumunun önemi konu anlatımı Jeopolitikte Etkili Olan Unsurlar Değişmeyen Unsurlar  >    Coğrafi konum >     Jeolojik ve jeomorfolik özellikler >     İklim > Su varlığı >  Coğrafi görünüm (ada, yarımada veya kara devleti olmak gibi) > Stratejik kaynaklar >   Coğrafi bütünlük >   Zaman Değişen unsurlar >   Ekonomik durum >  Askeri ve politik değerler >- Bilimsel ve teknolojik değerler >- Sosyo – kültürel değerler Türkiye’nin Jeopolitiğini Oluşturan Unsurlara Göre Durumu Türkiye...