Nem ve Yağış

Nem ve yağış coğrafya 9.sınıf iklim bilgisi ünitesi içerisinde yer alır. Nem ve yağış iklimin bir birini etkileyen iki elemanıdır. Nemlilik ve yağış konusu içerisinde nem çeşitlerini, yoğunlaşma , yağış oluşum şekillerini, Dünyanın en fazla ve en az nem ve yağış alan yerlerini açıklayacağız.

Nem ve Yağış

Nemi ölçen alet higrometre

Higrometre

Suyun buharlaşarak gaz haline dönüşmesine nem (Su buharı) denir. Su buharının oranına nemlilik denir. Nem higrometre adı verilen aletle ölçülür. Havanın nemi gram (gr) olarak ifade edilmektedir.

Havadaki su buharının kaynağı buharlaşma ve terlemedir. Atmosferde bulunan su buharının soğuyarak sıvı ya da katı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Suyun bu şekilde hâl değiştirerek yeryüzü ile atmosfer arasındaki dolaşımına da su döngüsü denir.

Nem ve yağış yer yüzünde canlı hayatının gelişmesinde ve devamında çok önemli bir unsurdur. Nemlilik hava ve iklim şartları bakımından da çok önemlidir. Her şeyden önce yağışların kaynağı, havadaki su buharıdır. Her sıcaklıkta buharlaşma gerçekleşir. Bu sebeple atmosferde sürekli bir miktar nem vardır. Buna atmosfer nemliliği denir. Nemlilik üç şekilde ifade edilir.

Mutlak Nem 

1 m³ hava içinde bulunan nemin gram cinsinden değerine mutlak nem denir. Mutlak nem; sıcaklığın ve buharlaşmanın fazla olduğu tropikal bölgelerde, okyanus ve deniz kıyıları ile sulak alanlarda çok; kutuplarda, yüksek alanlarda ve çöllerde ise azdır. Mutlak nemi etkileyen faktörler

Buharlaşma Yüzeyi: Buharlaşma yüzeylerinden (okyanus , deniz , akarsu , göl ,buzul ve  bitki örtüsü gibi)   uzaklaştıkça mutlak nem azalır. Örnek; deniz kıyısından kara içlerine, ormanlık alandan ormansız alana gidildikçe mutlak nem azalır.

Mutlak nem sıcaklık ilişkisi

Mutlak nem sıcaklık ilişkisi

Sıcaklık: Sıcaklık arttıkça buharlaşma artacağından, genellikle mutlak nem de artar. Örnek; Ekvatordan kutuplara doğru mutlak nem azalır. Ayrıca  yazdan kışa, gündüzden geceye geçildiğinde mutlak nem azalır. Sıcaklık arttıkça her zaman mutlak nem artmayabilir. Ama sıcak denizlere yaklaştıkça mutlak nem her zaman artar. Mutlak nem Ekvator çevresindeki denizler üzerinde çok fazla iken , dönenceler çevresindeki çöl alanlarında çok azdır.

Rüzgarların Esme Yönü: Denizden gelen rüzgarlar mutlak nemi artırırlar.

Okyanus Akıntıları: Sıcak su akıntılarının etkili olduğu yerlerde mutlak nem fazladır.

Maksimum nem sıcaklık ilişkisi

Maksimum nem sıcaklık ilişkisi

Maksimum Nem (Doyma Miktarı) 

1 m³ havanın belirli bir sıcaklıkta taşıyabileceği en fazla nem miktarıdır. Sıcaklık arttıkça havanın hacmi genişler ve alabileceği nem miktarı da artar. Hava soğuduğunda ise hacmi daralır ve alabileceği nem azalır. Maksimum nem sıcak (özellikle çöller) yerlerde fazla, soğuk yerlerde (özellikle kutuplar) azdır. Eğer hava sıcaklığına uygun nem almış ise o havaya doymuş hava denir. Sıcaklık arttıkça maksimum nem  artar. Buna örnekler;

 • Yükselen havanın yağış bırakması,
 • Föhn rüzgarının kurutucu etki yapması,
 • Çöllerde havanın nem açığının fazla olması,
 • Alçalıcı hava hareketleri sonucunda havanın nem açığının artması,
 • Gündüz sis yoğunluğunun az olması veya gece oluşan sislerin gündüz ortadan kalkması

  Bağıl nem sıcaklık ilişkisi

  Bağıl nem sıcaklık ilişkisi

Bağıl Nem (Nisbi, Oransal Nem)

Bağıl nem formülü

Bağıl nem formülü ve sıcaklık ilişkisi

 Havada bulunan su buharı miktarının (mutlak nem), havanın taşıyabileceği nem miktarına (maksimum nem) oranına denir. Çöllerde ve karasal bölgelerde bağıl nem az; tropikal bölgede, okyanus ve deniz kıyılarında ise fazladır. Bağıl nem %100’e ulaştığında havadaki nem açığı ortadan kalkar. Bu havaya doymuş hava adı verilir. Bağıl nem  havada bulunan nemin yüzde cinsinden değeridir. Bağıl nem havanın neme doyma oranını verir. Bir yerde yağış olabilmesi için bağıl nem %100 ‘ü aşması gerekir.  Bağıl nemde etkili olan faktörler.

Sıcaklık: Sıcaklık artarken mutlak nem aynı şekilde artmıyorsa; bağıl nem azalır. Bağıl nem azaldıkça buharlaşma artar.

Yükselti: Yükseklere çıkıldıkça sıcaklık azalır ve bağıl nem artar.

Mutlak Nem: Sıcaklık aynı iken zaman içinde mutlak nem artarsa, bağıl nem de artar.

Not: Bağıl nem Ekvator çevresinde yüksek iken ,çöl bölgelerinde ve kara içlerinde azdır. Yurdumuzda bağıl nem en yüksek, Karadeniz Bölgesi’nde, en düşük ise, G.Doğu Anadolu Bölgesi’ndedir.

YOĞUNLAŞMA

Havadaki nemin (su buharının) soğumanın etkisiyle katı ya da sıvı hale geçmesine yoğunlaşma denir. Yoğunlaşmanın gerçekleşmesi için temel şart havanın soğumasıdır. Isınan hava kütlesi yoğunlaşmadan uzaklaşır. Başlıca yoğunlaşma türleri şunlardır: Bulut, sis, çiy, kırağı, kırç, yağmur, kar ve doludur.

Bulut 

Bulut Çeşitleri

Bulut Çeşitleri

Yükselen havanın yoğunlaşması sonucunda çok küçük su taneciklerinin bir araya gelmesi ve yoğunlaşmasıyla bulutlar oluşur. Bulutluluğu ölçen alete nefometre denir. Bulutlar özelliklerine göre üç gruba ayrılır:

Yüksek bulutlar (sirüs)

8-12 km arasında bulunur. Çok yükseklerde oluşan bulutlardır. Çok seyrek buz kristallerinden oluşan ve tüye benzeyen bulutlardır. Genelde yağış getirmezler. Bunlar, bir siklonun (Alçak Basınç) yaklaştığının ve havanın bozacağının habercisidirler.

Orta bulutlar (kümülüs)

Genellikle 4-5 km arasında bulunur. Isınan havanın yükselerek soğuması sonucu oluşur. Bulutu oluşturan su taneciklerinin yoğunlaşması aynı seviyede başladığı için alt kısımları düzdür.  Genellikle sıcak dönemlerde görülürler.  Kümülüs bulutlarının daha da yükselerek soğuması sonucu kümülonimbus bulutları oluşur ve sağanak yağışlara neden olur.

Alçak bulutlar (stratüs)

0,5-1 km arasında olup diğer bulutlara göre yeryüzüne daha yakındır. Koyu renkli olan bu bulutlar genellikle yağış bırakır.

Not: Yukarıdaki bulutlar ana bulutlardır. Ancak gökyüzünde, özelliklerine göre, sirrokümülüs, kümülonimbus, sirro-stratus gibi adlarla anılan karma bulutlar da görülür. Ayrıca, yağış bırakan bütün bulutlara nimbus adı verilmektedir. Yurdumuzda her mevsim yağış alan Karadeniz Bölgesi’nde (Özellikle Doğu Karadeniz Bölümü) bulutlu gün sayısı en fazla iken, bulutlu gün sayısı en az olan bölge G.Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Sis

Sis oluşum şekilleri

Sis oluşum şekilleri

Sıcak ve nemli bir havanın soğuk bir zemine temas etmesiyle ya da soğuk ve sıcak hava kütlelerinin birbiriyle karşılaşması sonucunda oluşan yoğunlaşma türüdür. Sis oluşum şekilleri:

 • Rüzgar, ılık denizlerden soğuk karaya eserse karada sis oluşur.
 • Rüzgar, sıcak denizlerden soğuk denizlere eserse soğuk sular üzerinde sis oluşur.
 • Rüzgar, sıcak karalardan soğuk denizlere eserse deniz üzerinde sis oluşur.
 • Serin denizler üzerinde alçalan hava kütleleri sis oluşumuna neden olur.
 • Yamaç Sisleri: Sıcak ve nemli havanın yamaç boyunca yükselirken soğumasından dolayı oluşan bir sis türüdür.
 • Cephe Sisleri ağış anında soğuk hava içindeki sıcak yağmur damlacıklarının soğuması ile oluşan sislerdir.

Çiy 

Hava içindeki su buharının soğuk cisim yüzeyleri üzerinde su tanecikleri şeklinde yoğunlaşması olayıdır. Yoğunlaşma 0 °C ‘nin üstünde gerçekleşmiştir. Oluşumu sabaha karşı görülür. Özellikle ilkbahar ve sonbaharda görülür.

Kırağı

Havadaki su buharının soğuk cisimler üzerinde, 0°C’den düşük sıcaklıklarda kristaller şeklinde yoğunlaşmasıyla oluşur.

Kırç 

aşırı soğuk havalarda su buharının cisimler üzerinde buz tabakası şeklinde yoğunlaşması ile oluşur. Genellikle kış mevsiminde görülür.

Yağmur

Havadaki su buharının yoğunlaşarak yer çekiminin etkisiyle su damlacıkları şeklinde yeryüzüne düşmesiyle oluşur.

Kar

Bulutu oluşturan su taneciklerinin  0 °C nin altındaki bir sıcaklıkta buz kristalleri şeklinde yeryüzüne düşmesi olayıdır.

Dolu

Havadaki nemin hızla yükselmesi ve çok soğuması sonucu buz tanecikleri şeklinde yeryüzüne düşmesi olayıdır. Havanın ani yükselmesi genellikle ilkbahar ve yaz mevsiminde görülür.

YAĞIŞLAR

Havadaki nemin yoğunlaşarak katı veya sıvı halde yeryüzüne düşmesi olayına yağış denir. Bir yere düşen yağış miktarını ölçen alete plüviyometre denir. Yağış oluşumu için hava kütlesinin yükselmesi gerekir.

Yağış Oluşum Şekilleri

Yağış oluşum şekilleri orografik (yamaç) yağışları, yükselim (konveksiyonel) yağışlar ve cephe (frontal) yağışlar olmak üzere üçe ayrılır.

Orografik (Yamaç) YağışlarıOrografik (Yamaç) Yağışları

Yer şekillerinin etkisiyle oluşurlar. Nemli hava kütlesinin bir dağ yamacına çarparak yükselmesi ve soğuması sonucu oluşurlar. Türkiye’de en fazla Karadeniz ve Akdeniz Bölgelerinde görülür. Batı rüzgarları  ve Muson rüzgarlarının etki alanlarında görülen yağışlar bu şekilde oluşmuştur.  Hava kütleleri yamaç boyunca yükselirken en fazla yağışı 500 – 1000 m yükseltiler arasına bırakırlar. Yükselti arttıkça (1000 m’lerden sonra) mutlak nem azaldığı için yağış da azalır.

Yükselim (Konveksiyonel )Yağışları Yükselim (Konveksiyonel )Yağışları 

Isınan havanın yükselerek soğuması sonucu oluşurlar. Türkiye genelinde sıcak dönemlerde görülen yağışlar bu şekildedir. En fazla İç Anadolu Bölgesinde görülür. Bu yağışlara halk arasında Kırkikindi yağışları denir. Dünya üzerinde ise en fazla Ekvatoral bölgede görülür.  Ekvator’da yıl boyunca, orta kuşaktaki karasal bölgelerde ise ilkbahar ve yaz aylarında görülür.

Cephe (Frontal)Yağışlar Cephe (Frontal)Yağışlar 

Sıcak ve soğuk hava kütlelerinin karşılaşma alanlarında meydana gelen yağışlardır.  Dünya’da en çok, Orta kuşakta ve 60° enlemleri civarında görülür. Türkiye’de, özellikle kış mevsiminde görülen yağışların çoğu cephesel kökenlidir. En fazla Akdeniz Bölgesinde görülür.

Not: Yağış oluşumlarında ortak özellik yükselen havanın soğumasıdır. Alçalıcı hava hareketleri, karadan gelen hava ve engebesiz bir alanda hareket eden hava yağış bırakmaz.

 Yağışların dağılışında etkili olan faktörler

 1. Denize göre konum: Kıyı bölgelerde nemlilik iç kesimlere daha fazla olduğu için yağışı  fazla alır.
 2. Yükselti: Yükseltisi fazla olan bir yer her zaman çevresine göre daha fazla yağış alır. Sebebi; yoğunlaşmanın daha çok yükseklerde gerçekleşmiş olmasıdır.
 3. Dağların uzanış doğrultusu: Dağların kıyıya paralel olduğu yerler daha fazla yağış alır. Ayrıca bu dağlar hakim rüzgar yönüne dik bir şekilde yükselmiş ise nem ve yağış miktarı daha da artar.
 4. Rüzgarların esme yönü: Denizden karaya doğru esen rüzgarlar yağış bırakırken , karadan gelen rüzgarlar yağış getirmez.
 5. Okyanus akıntıları: Sıcak su akıntılarının etkili olduğu yerlerde nemlilik fazla olduğundan, yıllık yağış miktarı da fazladır.
 6. Basınç merkezi: Yüksek Basınç alanlarında alçalıcı hava hareketinden dolayı yağış oluşmaz. Çünkü alçalan hava alttan itibaren ısınır ve hava doyma noktasından uzaklaşır. Alçak Basınç alanlarında ise yükselici hava hareketlerinden dolayı yağış oluşur. Yükselen hava soğur ve doyma noktasına ulaşır.
 7. Güneş Işınlarının Düşme Açısı: Ekvatoral Bölgede güneş ışınlarının düşme açısı büyüdükçe, buharlaşma artar. Atmosfere karışan nem miktarı artar.Bunun sonucunda nem ve yağış miktarı da artar. Bunun yanında Kutuplara güneş ışınları yıl boyunca eğik açı ile gelmekte ve buharlaşama ile atmosfere karışan nem miktarı az olmaktadır. Bundan dolayı da kutuplarda yağış miktarı azdır.

Dünyanın En Fazla Yağış Alan Bölgeleri

 1. Ekvator çevresi (Amazon ve Kongo havzaları ile Güneydoğu Asya Adaları)
 2. Muson iklim bölgesi (Hindistan, Bangladeş, Çin’in güneydoğusu, Japonya vb )
 3. Ilıman kuşak karalarının batısı (Kuzey Amerika’nın Alaska kıyıları, Batı Avrupa vb.)

Not: Dünyanın en fazla nem ve yağış alan merkezi Muson iklim kuşağında Hindistan’ın Assam eyaletinde Çerapunçi’dir. 12000 mm yağış alır.

Dünyanın En Az Yağış Alan Bölgeleri

 1. Dönenceler çevresindeki çöl alanları. (30° DYB alanları)
 2. Ilıman kuşak kara içlerinde etrafı dağlarla çevrili çukur alanlar.
 3. Soğuk su akıntılarının görüldüğü kıyılar
 4. Kutup bölgeleri

Not: Kutuplarda bağıl nem yüksek olmasına rağmen yağış miktarı azdır. Sebebi: sıcaklığın düşük olmasından dolayı buharlaşmanın  ve mutlak nemin az olmasıdır.

 Nem ve Yağış konusunu MEB EBA üzerinden çalışmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

 

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-02-14T22:02:40+00:00 Mart 5th, 2015|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.