Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Coğrafya 9.sınıf Harita bilgisi ünitesi içerisinde işlenmektedir. Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) konusu içerisinde CBS’nin bileşenleri

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) mekansal verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve görüntülenmesine dayalı bir sistemdir. Bu sistem bilgisayar teknolojileri ile başlamış ve sürekli yenilenerek gelişmiştir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin bileşenleri

Temel olarak donanım (bilgisayar), yazılım (kullanılan CBS programları), coğrafi veriler, yöntemler ve kullanıcıdır.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

CBS’nin en önemli özelliği araştırma planlama ve karar verme süreçlerinin kısaltmasıdır. Bu da zamandan tasarruf sağlamaya, harcamalarda azalmaya ve işleri daha az kişiyle yapmaya olanak sağlamaktadır.

Dünya üzerindeki herhangi bir yerin farklı özellikteki haritaları bu yöntemle oluşturulabilir. CBS yeni bir teknoloji olmasına rağmen günümüzde eğitim, sağlık, belediyecilik, ulaşım, turizm, savunma, sanayi, tarım, ormancılık ve afet yönetimi gibi pek çok alanda kullanılmaktadır. CBS’nin kullanımı her geçen gün artmaktadır.

CBS’nin en önemli yararlarından biri de farklı özelliklere ait haritaların çizilebilmesi ve birden fazla özelliği gösteren haritaların ortak değerlendirilebilmesidir. Bu sistem sayesinde analizler daha kolay yapılır.

Toplanan bilgiler bilgisayar ortamında sayısal veri olarak kaydedilip görsel verilere dönüştürülür. CBS ile toplanan veriler sürekli güncellenebilmektedir.

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)’nin Kullanım Alanları

Uygulayım bilimsel(teknolojik) gelişmelerle birlikte türlü birçok uygulamayı içine alan Coğrafi Bilgi Sistemleri sorunlar karşısında iş ve hizmetlerin tıkanma noktasına geldiği, var olan yerleşim yerlerinde ya da tasarlanan yerleşimlerde, yerel yöneticiler için bir çözüm yolu olarak en çok önerilen yöntemdir. Belediye ve yerel yönetimlerde; çevre yönetimi, havza yönetimi, ulaşım tasarlama, uygun yer seçimi, çok ölçütlü karar verme, kazı‐dolgu çalışmaları, akıllı harita üretimi, alan tasarlaması, envanter çalışmaları, senaryo ve eğilim incelemeleri, kirlilik örneklemesi, üç boyutlu alan örnekleme, araç izleme, deprem hasar incelemeleri, vergi izleme vb. gibi birçok kullanım alanı bulunmaktadır. Coğrafi Bilgi Sistemleri’nin kullanım alanları yalnızca bunlarla sınırlı değildir. Bu alanları belli başlıklar altında toplamak gerekirse;

Çevre Yönetimi:

Çevre düzeni tasarıları, çevre koruma alanları, ÇED yazanağı hazırlama, göller, göletler, sulak alanların belirlenmesi, çevresel izleme, hava ve gürültü kirliliği, kıyı yönetimi, hava bilimi, su bilimi…

Doğal Kaynak Yönetimi:

Yer yapısı, su kaynakları, akarsular, havza incelemeleri, yaban yaşamı, yer altı ve yer üstü doğal kaynak yönetimi, madenler, petrol kaynakları…

Mülkiyet‐İdari Yönetim:

Tapu‐Kadastro, vergilendirme, seçmen belirleme, nüfus, kentler, beldeler, kıyı sınırları, idari sınırlar, tapu bilgileri, komşu alan dışında kalan alanlar, uygulama bayındırlık tasarıları…

Bayındırlık Hizmetleri:

Bayındırlık etkinlikleri, otoyollar, devlet yolları, demir yolları ön incelemeleri, deprem çizgileri, kıran yönetimi, yapı hasar belirlemeleri, yapıların türlerine göre dağılımları, bölgesel kalkınma dağılımı…

Eğitim:

Araştırma‐inceleme, eğitim kurumlarının sığaları ve bölgesel dağılımları, okuma‐yazma oranları, öğrenci ve eğitmen sayıları, tasarlama…

Sağlık Yönetimi:

Sağlık‐Coğrafya ilişkisi, sağlık birimlerinin dağılımı, çalışan yönetimi, hastane vb. birimlerin sığaları, bölgesel hastalık incelemeleri, sağlık tarama etkinlikleri, cankurtaran hizmetleri…

Belediye Etkinlikleri:

Kentsel etkinlikler, bayındırlık, taşınmaz vergisi toplama, bayındırlık düzenlemeleri, çevre, park-bahçeler, fen işleri, su‐kanalizasyon‐doğal gaz kuruluş işleri, TV kablolama, uygulama bayındırlık tasarıları, var olan haritalar, altyapı, ulaştırma tasarısı, toplu taşımacılık, belediye yolları ve kuruluşları…

Ulaşım Tasarlaması:

Kara, hava, deniz ulaşım ağları, doğal gaz boru hatları, iletişim durakları, yer seçimi, erke iletim hatları, ulaşım haritaları…

Turizm:

Turizm bölgeleri alanları ve merkezleri, turizm amaçlı uygulama bayındırlık tasarıları, turizm kuruluşları, sığaları, kazıbilim çalışmaları…

Orman ve Tarım:

Eğim‐bakı hesapları, orman düzenleyim haritaları, orman sınırları, kır tasarlaması, ulusal parklar, orman kadastrosu, yer örtüsü, toprak haritaları…

Ticaret ve Sanayi:

Sanayi alanları, organize sanayi bölgeleri, erkin bölgeler, bankacılık, pazarlama, sigorta, risk yönetimi, üye, adres yönetimi…

Savunma ve Güvenlik:

Askeri kuruluşlar, uygulama ve atış alanları, yasak bölgeler, sivil savunma, güvenlik, suç incelemeleri, suç haritaları, araç izleme, trafik düzenleri, ivedi durum…

Yeryüzünde yaygın olarak kullanılan CBS yazılımları;

Arc/Info(ESRI), ArcView GIS(ESRI), SDE(ESRI), MapObjects (ESRI), ArcIMS(ESRI), Microstation, GeoGraphics,GeoEngineering, GeoMedia, AutoCAD, MapInfo, MapInfoProfessional, ARGUS, IDRISI, NETCAD.

Uzaktan algılama ve kullanım alanları

Uzaktan algılama

Yeryüzünden belirli uzaklıklara, atmosfere veya uzaya yerleştirilen platformlara monte edilmiş ölçüm aletleriyle (özellikle yapay uydular) yeryüzünde bulunan doğal ve yapay nesneler hakkında bilgi alma ve değerlendirme tekniklerine uzaktan algılama denir. Günümüzde yerküre ile uğraşan tüm bilim dalları uzaktan algılamayı kullanmaktadır. Jeolojik çalışmalarda, yer yüzü şekillerinin incelenmesi vb. önemli kullanım alanları bulunmaktadır. Bununla birlikte hidrojeoloji, botanik, tarım ve meteoroloji alanında etkili şekilde kullanılmaktadır.

GÖKTÜRK-2, TÜBİTAK ve Türk Havacılık-Uzay Sanayi AŞ (TAI) iş birliği ile geliştirilen keşif uydumuzdur.  18 Aralık 2012 tarihinde Çin’den uzaya fırlatılmıştır. Uydunun görev bilgisayarı ve yazılımı tamamen Türk mühendislerce üretilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde yüksek çözünürlüklü görüntü alınması için üretilen ilk uydudur.

 

 

Mekansal verilerin haritalara aktarılması

Mekansal veriler haritaya aktarılırken belirli semboller kullanılır. Uzaktan algılama teknikleriyle elde edilen mekânsal veriler haritalara aktarılırken noktasal, çizgisel ve alansal olmak üzere üç çeşit yöntem kullanılır. Bazı haritalarda bunlardan bir tanesi kullanılabileceği gibi bazı haritalarda ise üçü birlikte kullanılmaktadır.

Nokta:

Bazı mekansal veriler haritalarda nokta olarak gösterilir. Bu yöntem özellikle şekli ve sınırları çok küçük olan  veriler için kullanılmaktadır. Ağaçlar, deprem alanları, kuyular, mağaralar tepe noktaları gibi veriler daha çok bu yöntemle gösterilmektedir.

Çizgi:

Çizgi olarak gösterilen mekansal verilerin başlıca özelliği, alan olarak gösterilememesi ve birbirini izlemesidir. Yollar, akarsular, fay hatları ve kıvrım eksenleri çizgi olarak gösterilmektedir.

Alan:

Sınırları belli olan alansal veriler için kullanılan yöntemdir. Jeolojik formasyonlar, denizler, göller, idari bölgeler tarımsal üretim alanları vb. veriler haritaya bu yöntemle aktarılır.

Daha fazlası için tıklayınız.

Harita Bilgisi Ders Notları

 

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-02-24T18:51:33+00:00 Aralık 10th, 2017|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.